ประวัติศาสตร์ยุคหิน

ประวัติศาสตร์ยุคหิน หรือ Stone Age ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดขึ้น ณ เวลาสมัยที่บรรพบุรุษมนุษย์นั้นสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการล่าสัตว์ จากหิน ไม้ และกระดูก หรือวัสดุอื่นๆ นั่นเอง ซึ่จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ยุคหินนี้นั้นนักวิทยาศาสตร์นั้นได้มีการสันนิฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วงของยุค 2-5 ล้านปีมาแล้วนั่นเอง ซึ่งแต่นะละช่วงเวลานั้นก็จีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่ ที่ได้มีการขุดพบซากวัสดุ แต่เนื่องด้วยว่าไม่มีหลักฐานที่ได้มีการบันทึกไว้ที่แน่นอนแต่เนื่องจากไม่ได้มีหลักฐานบันทึกไว้แน่ และมนุษย์ก็ยังมีการใช้เครื่องมือที่ทำจากหิน หรือ ประวัติศาสตร์ยุคหิน เป็นระยะเวลานานต่อมา ซึ่งหลังจากที่ได้หมดยุคหินแล้วนั้น ก็ได้เข้าสู่ยุคที่เรียกว่า ยุคสำริด ที่ได้มีการพัฒนาวัสดุที่ได้มีการนำมาทำเป็นเครื่องมือนั้นจากเดิมที่เยเป็นหินนั้นมาเป็นโลหะสำริดแทนนั่นเอง ซึ่งได้มีการพบหลักฐานจากแนวบริเวณตะวันออกกลาง ที่คาดว่าน่าจะอยู่ในช่วง 3,000 – 2,000 ปีก่อนคริสตกาลนั่นเอง ซึ่งประวัติศาสตร์ของยุคหินนั้นได้มีการแบ่งออกเป็น 3 ยุคด้วยกัน นั่นก็คือ ยุคหินใหม่ (Neolithic age) , ยุคหินกลาง (Mesolithic age) และ ยุคหินเก่า (Paleolithic age)

1.ยุคหินใหม่ (Neolithic age)

ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ก่อนที่สมัยบรรพบุรุษมนุษย์ของเรานั้นได้มีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการดำรงชีพ และการออกล่าสัตว์มาไว้ในการดำรงชีพโดยได้มีการนำหินนั้นมาทำเป็นอาวุธในการใช้งานนั่นเอง และมนุษย์ในยุคนั้นนั่นก็คือ มนุษย์นีแอนเดอธัล (Neanderthal Man) ซึ่งจะมีลักษณะกะโหลกศีรษะแบน หน้าผากลาด ซึ่งในยุคนั้นพึ่งจะเริ่มรู้จักศิลปะวาดภาพสัตว์บนผนังถ้ำ เริ่มมีพิธีฝังศพ อาศัยอยู่ในถ้ำ มีการเขียนภาพฝาผนังใช่เครื่องมือหินแบบหยาบๆ และอารยธรรมต่าง ๆ ก็ไม่เจริญรุ่งเรือง ดังนั้นคนจึงหาวิธีปรับตัว เช่น ใช้หินทำเป็นอาวุธล่าสัตว์ และนำสัตว์มาฆ่าแล้วนำไปทำเครื่องนุ่งห่ม ยุคนี้อยู่ในช่วง 2.5 ล้าน – 1 หมื่นปีล่วงมาแล้วนั่นเอง ซึ่งสังคมของมนุษย์ในยุคนั้นดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์ และการหาผลไม้นั้นมากินเป็นอาหารโดยการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ

ยุคหินใหม่ DIscoveryman

2.ยุคหินกลาง (Mesolithic age)

เป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นระหว่างในช่วงของยุคหินเก่า และยุคหินใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วง 10,000-50,000 ปีที่แล้วมานั่นเอง ซึ่งเป็นช่วงที่มนุษย์นั้นได้เริ่มมีวิวัฒนาการนำเอาวัสดุธรรมชาตินั้นมาใช้ประโยชน์ในการทำสิ่งของเครื่องใช้กันนั่นเอง อีกทั้งเครื่องมือที่ทำมาจากหินนั้นก็เริ่มที่จะมความประณีตเพิ่มมากยิ่งขึ้นั่นเอง และในยุคหินกลางนี้นั้นมนุษย์นั้นได้มีการเริ่มนำสัตว์บางชนิดนั้นมาทำเป็นสัตว์เลี้ยง คนในยุคนั้นเริ่มมีการเพาะปลูกพืช แต่ถึงอย่านั้นก็ตามแต่ มนุษย์ในยุคนี้นั้นก็ยังมีการร่อนเร่ไปตามแห่งที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่เช่นเคยนั่นเอง

ยุคหินกลาง Disocveryman

3.ยุคหินเก่า (Paleolithic age)

ซึ่งมนุษย์ในยุคหินเก่านี้นั้นจะไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ซึ่งมนุษย์ยุคหินเก่านี้นั้นอาศัยอยู่ด้วยการออกล่าสัตว์ และหาอาหารป่ามากิน และเมื่ออาหารนั้นเริ่มหมดลงพวกเขานั้นก็จะทำการย้ายถิ่นฐานที่อยู่นั้นไปเรื่อยๆ นั่นเอง

ยุคหินเก่า Discoveryman

ยุคหินใหม่ อยู่ในช่วงเวลาประมาณ 10,200-45,00 ปีก่อนคริสตกาล โดยเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในระหว่างยุคหินกลางกับยุคโลหะซึ่งมนุษย์ในยุคนี้อาศัยอยู่เป็นหลักแหล่งที่ถาวร และมีการรวมกันอยู่เป็นหมู่บ้าน และได้เริ่มมีการรู้จักการทำการเกษตรอย่างเป็นระบบมากขึ้นนั่นเอง ซึ่งในยุคหินใหม่นี้นั้นผู้คนนั้นเริ่มมีการหัดทำงานฝีมือเองที่ไมว่าจะเป็นการทอผ้า การเพาะปลูกพืชในการ เก็บมาทำอาหารนั่นเอง มีการทำอุปกรณ์เครื่องใช้จากดินเผา และมีการเลี้ยงสัตว์อีกด้วยนั่นเอง พืชเพาะปลูกที่สำคัญ คือ ข้าวสาลี ข้าวบาเลย์ และพืชอื่นๆ รู้จักใช้เครื่องมือล่าสัตว์ และทำภาชนะจากดินเหนียว และในได้มีการสัตว์เลี้ยง ได้แก่ สุนัข แพะ แกะ และยังคงล่าสัตว์ เช่น กวาง กระต่าย หมูป่าอีกด้วยนั่นเอง และหลังจากยุคหลังจากยุคหินใหม่นั้นก็จะต่อด้วยยุคทองแดง (Chalcolithic) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุคสำริด (Bronze Age) นั่นเอง

Write By : Discoveryman

Facebook Page : Discoveryman22